Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad regleras i kapitel III i Dataskyddsförordningen och genom artiklarna 12-23. Oavsett i vilket syfte vi har samlat in dina personuppgifter eller med stöd av vilken relation vi har så är dina rättigheter alltid desamma i förhållande till oss. Du har rätt att få:

Klar och tydlig information
SKB ska som personuppgiftsansvarig vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla information på ett klart sätt och med ett tydligt språk. Du har rätt att få informationen skriftligt och när det är lämpligt i elektronisk form. Lämpligheten avgörs om den elektroniska formen är säker där din identitet säkerställs och att den inte kan komma obehöriga tillhanda. Om du begär det kan du få informationen muntligt så länge vi kan säkerställa din identitet.

Vi har en skyldighet att enbart lämna ut personuppgifter till den som det berör och kommer därför i första hand att sända utdrag från våra register till den registrerade folkbokföringsadressen. Sådan återkoppling sker normalt inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan till personuppgifter@skb.se.

Information om vad vi har registrerat om dig
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig, ändamålet med den personuppgiftsbehandling vi gör och vilken rättslig grund för behandlingen vi tillämpar. Rättslig grund kan vara samtycke, avtalsförpliktelse (inklusive nödvändighet för att ingå ett avtal), laglig grund (det vill säga en lag som tvingar oss att samla in och behandla dina personuppgifter) eller en intresseavvägning. Vid en intresseavvägning har du rätt att få veta vilken avvägning som har gjorts samt skälen för detta.

Du har även rätt att få veta vad följden blir om du inte lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. att du inte kan ingå avtal med oss eller besöka våra anläggningar.

Information om hur länge vi sparar dina personuppgifter
För vissa personuppgiftsbehandlingar vet vi på förhand hur länge dessa sparas och detta framgår av respektive behandling. För andra personuppgiftsbehandlingar (som till exempel en avtalsförpliktelse) berättar vi om de kriterier som ligger till grund för beräkning av hur länge dina uppgifter sparas hos.

Tillgång till, invändning rättelse eller radering av dina personuppgifter
Du har rätt att av oss begära tillgång till och begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan även begära en begränsning av behandlingen som rör dig som registrerad eller invända mot en viss personuppgiftsbehandling. Sådan invändning kan ske mot vissa personuppgiftsbehandlingar, till exempel om de baseras på en intresseavvägning och du inte delar vår bedömning av vår anledning att vidta personuppgiftsbehandlingen rörande dig.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas i den mån det är möjligt. För vissa personuppgifter kan vi radera dina uppgifter först när grunden för behandlingen har upphört, till exempel ett avtal har upphört eller en lag förändras så att vi inte längre behöver vidta personuppgiftsbehandlingen.

Återkalla ditt samtycke
När en personuppgiftsbehandling baseras på samtycke som laglig grund har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke för framtida behandlingar. Notera att återkallande av samtycke inte förändrar lagligheten av behandlingen under tiden du har lämnat samtycke.

Om dina personuppgifter har publicerats med ditt samtycke och du senare återkallar det kommer SKB att vidta rimliga åtgärder för att tillvarata din rätt att bli glömd.

Inge klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att vi inte följer Dataskyddsförordningen eller på annat sätt inte behandlar dina personuppgifter enligt gällande regelverk har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten som hanterar din integritet, Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig är Svensk Kärnbränslehantering AB och att vi nås på personuppgifter@skb.se eller 08-459 84 00.

Publicerad: 28 september 2022