SKB:s riktlinjer för dataskydd

Våra riktlinjer för dataskydd reglerar hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen* (även kallad GDPR) när du besöker våra webbsidor, våra anläggningar och på annat sätt är i kontakt med oss.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss bekräftar du att du har tagit del av och godkänt dessa riktlinjer.

Nedan beskriver vi de principer våra riktlinjer för dataskydd bygger på när vi behandlar dina personuppgifter. Du finner djupare information om respektive personuppgiftsbehandling här.

Rättvist
Dina personuppgifter kommer att hanteras på ett rättvist sätt där dina rättigheter står i fokus.

Ändamålsenligt
Dina personuppgifter samlas in för specifika och lagliga ändamål och dina personuppgifter kommer endast att användas till de ändamål de har samlats in för.

Transparent
Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Lagligt
Insamlandet av dina personuppgifter ska ske på en laglig grund, det vill säga antingen via samtycke, ett avtal mellan oss, laglig grund eller vid en intresseavvägning. Insamlandet av dina personuppgifter i egenskap av anställd sker i första hand med stöd av ditt anställningsavtal och vår fullgörandeskyldighet att följa lagar, regler och kollektivavtal.

Minimering av data
Insamlingen sker endast för de personuppgifter som är relevanta och behövs för respektive behandling.

Korrekt
Personuppgifter som samlas in ska vara korrekta och när det är möjligt helt uppdaterade. De insamlade personuppgifterna baseras på de uppgifter du lämnar vid registreringen och beroende på vilken personuppgiftsbehandling som avses så kan de inlämnade personuppgifterna granskas för att säkerställa din identitet. Du kan när som helst vidta rättelse av dina personuppgifter, till exempel vid namnbyte, adressändring m m.

Tidsbegränsat
Personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålet som de har samlats in för.

Sekretess
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. SKB garanterar konfidentialiteten genom väl inarbetade säkerhetsrutiner med olika behörighetsklassningar för de anställda där enbart de som behöver behandla dina personuppgifter kommer att göra det. SKB har även löpande utbildningar och information till de anställda om hur personuppgifter får samlas in, behandlas och hanteras.

Så kontaktar du oss
Personuppgiftsansvarig är Svensk Kärnbränslehantering AB och du når oss på personuppgifter@skb.se eller 08-459 84 00. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, önskar rättelse, vill bli raderad eller vill få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Du har alltid rätt att inge klagomål om du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Publicerad: 28 september 2022